showMenu v1.0

With showMenu you can access all your menu bar icons.